Wstęp

• Witryna Kidiwatch obsługiwana przez Kidi Telecommunications Ltd. służy między innymi do sprzedaży zegarków typu smartwatch do lokalizacji dzieci, osób starszych i zwierząt.

• Zapisy tego regulaminu sformułowano w rodzaju męskim wyłącznie dla wygody. Regulamin odnosi się w równym stopniu do obojga płci.
• Zakup za pośrednictwem strony internetowej podlega warunkom określonym w niniejszym regulaminie.
• Sam fakt zakupu produktu przez stronę internetową jest równoznaczny z oświadczeniem klienta, że ​​zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu, zrozumiał je i zaakceptował. Regulamin stanowi wiążącą umowę między klientem a spółką.

Zakup
• Strona internetowa umożliwia klientom wygodny, łatwy i bezpieczny zakup produktu przez Internet.
• Produkt można zakupić na stronie w dowolnym momencie, do wyczerpania zapasów.
• Zakupu na stronie internetowej dokonuje się wyłącznie za pomocą karty kredytowej lub przez system PayPal. Transakcja jest dokonywana po zatwierdzeniu przez wydawcę karty lub PayPal.
• Cena produktu na stronie zawiera podatek VAT.
• Spółka zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży produktu w dowolnym momencie, a także do odmowy prawa do zakupu na stronie sprzedażowej według własnego uznania.

Zwroty i unieważnienia
• Transakcję można unieważnić, wysyłając e-mail do działu obsługi klienta spółki. Unieważnienie transakcji nabiera mocy wyłącznie po otrzymaniu od spółki wiadomości e-mail zawierającej zgodę na unieważnienie transakcji. W przypadku uzyskania takiej zgody produkt należy zwrócić na koszt klienta. Produkt należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, załączając oryginalną fakturę zakupu, w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu, zgodnie z Ustawą o ochronie konsumenta
• W przypadku unieważnienia transakcji spółka zwróci klientowi kwotę transakcji.
•  Jeśli unieważnienie transakcji nastąpi już po otrzymaniu produktu przez klienta, klient poza opłatą za unieważnienie transakcji poniesie koszty odesłania produktu do spółki.
Powyższa polityka unieważniania transakcji obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do produktów zakupionych przez stronę internetową. Spółka nie zajmuje się zwrotami produktów zakupionych za pośrednictwem innych kanałów sprzedaży.

Dostawa i transport produktu
• Spółka dostarczy klientowi produkt pod adres podany przez niego podczas dokonywania zakupu na stronie internetowej w ciągu 10 dni roboczych, chyba że zakupu dokonano w przedsprzedaży, dla której określono inne terminy dostawy.
• Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie w dostawie i/lub niedostarczenie produktu spowodowane działaniem siły wyższej i / lub zdarzeniami, na które spółka nie miała wpływu.
• Produkt wysyła się na adres podany przez klienta w chwili zakupu. Klient nie może odebrać produktu z siedziby spółki ani też odebrać produktu samodzielnie.
Cena produktu nie obejmuje kosztów wysyłki.
W przedsprzedaży termin wysyłki wynosi 20 dni roboczych.

Obsługa klienta
• W przypadku jakichkolwiek pytań lub niejasności dotyczących produktu można skontaktować się z przedstawicielami serwisu spółki.

Gwarancja i serwis
• Gwarancja na produkt obejmuje istotne wady w samym produkcie i/lub w jego działaniu, spowodowane przez spółkę.
• Gwarancja na produkty. Udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
• Z gwarancji może skorzystać tylko klient posiadający oryginalny dowód zakupu i tylko w przypadku, gdy zakupu dokonano za pośrednictwem sklepu na stronie internetowej spółki. Spółka zastrzega sobie prawo domagania się, aby klient udowodnił, że ​​jest pierwotnym nabywcą produktu.
• W przypadku produktu wadliwego objętego gwarancją klientowi przysługuje wyłącznie prawo do naprawy lub wymiany wadliwego produktu. Łączne zobowiązanie spółki z tytułu wadliwego produktu w żadnym przypadku nie przekroczy ceny zakupu tego produktu.
• Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzenia produktu w wyniku nieprawidłowego użytkowania: zamoczenia, upadku, uszkodzenia wyświetlacza.
• Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania produktu, w tym za wszelkie uszkodzenia przypadkowe, szczególne, pośrednie lub wtórne – w zakresie dopuszczonym przez prawo. Klient ponosi odpowiedzialność, wszelkie ryzyko i zobowiązania z tytułu zgubienia, uszkodzenia i szkód na ciele i/lub majątku i/lub majątku i/lub ciele osób trzecich, wynikające z użytkowania i/lub nieużytkowania produktu, za wyjątkiem przypadków, w których stwierdzono, że wspomniana szkoda powstała wyłącznie w wyniku zaniedbania spółki.
• Aby uaktywnić gwarancję i obsługę serwisową produktu, należy skontaktować się ze spółką pod adresem e-mail:

Bezpieczeństwo informacji i prywatność
• Spółka Kidi Telecommunications Ltd., a także spółki siostrzane i inne podmioty zależne działające w imieniu spółki Kidi Telecommunications Ltd. i według jej standardów mogą wykorzystywać informacje zawarte w formularzu w celu dostarczania poszukiwanych przez Ciebie informacji i usług. Tych danych osobowych nie wolno ujawniać ani  wykorzystywać do celów marketingowych bez Twojej zgody.
• Spółka podejmuje ogólnie przyjęte środki ostrożności, a w możliwie największym stopniu zachować poufność informacji. W przypadkach niezależnych od spółki i/lub wynikających z działania siły wyższej, spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, poniesione przez klienta w wyniku utraty i/lub nieuprawnionego wykorzystania informacji.
• Spółka zobowiązuje się wykorzystywać informacje dostarczone przez kupujących wyłącznie w celu umożliwienia zakupu na stronie internetowej i zgodnie z wszelkimi przepisami prawa.
• Kliknięcie przycisku „Wyślij” jest równoznaczne z udzieleniem spółce Kidi Telecommunications Ltd. lub podmiotom działającym w jej imieniu zgody na wykorzystanie danych osobowych w celu dostarczania Ci drogą mailową lub w inny sposób informacji o produktach i innych informacji o usługach i zasobach związanych z produktami spółki. Ponadto dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów badań rynkowych. Jeśli w dowolnym momencie zechcesz usunąć swoje dane osobowe z listy mailingowej spółki, wyślij mail na adres: Klikając przycisk „Wyślij”, poświadczam swoim podpisem treść i warunki formularza.

Własność intelektualna
• Wszelkie prawa z tytułu własności intelektualnej na tej stronie internetowej stanowią wyłączną własność Kidi Telecommunications Ltd.
• Nie wolno kopiować, powielać, rozpowszechniać, publikować lub wykorzystywać w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek informacji z tej strony internetowej bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody spółki.

Prawo i właściwość sądów
• Interpretacja i egzekwowanie niniejszego regulaminu i/lub wszelkie działania lub spory z niego wynikające będą dokonywane wyłącznie zgodnie z prawem izraelskim, a sądem wyłącznie właściwym będzie właściwy sąd w jednym z poniższych okręgów: Tel Awiw-Jafa, Hajfa, Jerozolima lub Beer Szewa.

Skip to content