Umowa Użytkownika Kidiwatch – karta SIM i aplikacja

Umowa Użytkownika Kidiwatch 

1.Wprowadzenie 

Zapraszamy do korzystania z oprogramowania i związanych z nim usług świadczonych przez Kidi Communication sp. z o.o. z siedzibą ul. Wołodyjowskiego 67A, 02-724 Warszawa, NIP: 521-393-65-96, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000916201, REGON: 389717950, NIP: 5213936596 (“Kidi Communication”, “my” lub “nas”). 

Oprogramowanie i związane z nim usługi (“nasze usługi” lub „Usługi”) świadczone na rzecz użytkownika odnoszą się do aplikacji Użytkownika, która nazwana jest “Kidiwatch“. Aplikacja Kidiwatch jest własnością Kidi Communication i jest przez nas wspierana, w tym w zakresie podstawowych funkcji, takich jak zapytania o lokalizację, połączenia wideo, wiadomości na czacie, zdalne zarządzanie sprzętem, spersonalizowane rekomendacje, zamieszczanie wiadomości, interaktywna komunikacja, a także w zakresie innych funkcji. 

Kidiwatch jest aplikacją dostarczającą usługi oraz treści dla Użytkowników domowych (dalej: „Użytkownik”). Umowa Użytkownika Kidiwatch (“Umowa” lub „Warunki”) jest umową pomiędzy Tobą a nami dotyczącą Twojej rejestracji, logowania, korzystania (łącznie “korzystania“) z naszych usług. 

W celu zapewnienia Użytkownikom jak najlepszych usług, przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Kidiwatch należy uważnie przeczytać i w pełni zrozumieć treść Umowy, w szczególności klauzule dotyczące wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, licencjonowania i korzystania z informacji, wyrażenia zgody na aktywację i korzystanie z usługi specjalnej, obowiązujących przepisów prawa, rozstrzygania sporów itp. Wśród nich należy zwrócić uwagę na zapoznanie się z postanowieniami oznaczonymi pogrubioną czcionką, takich jak wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności. Jeśli masz mniej niż 18 lat, przeczytaj i upewnij się, że w pełni rozumiesz niniejszą Umowę wraz ze swoim opiekunem prawnym i skorzystaj z naszych usług dopiero po uzyskaniu od opiekuna ustawowego, rodzica możliwej do zweryfikowania, wyraźnej i wiążącej prawnie jego zgody. 

Uzyskując dostęp do naszych usług lub korzystając z nich, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli tego nie zrobisz, nie możesz uzyskać dostępu do naszych usług ani z nich korzystać. Jeśli wyrażasz zgodę lub korzystasz z naszych usług, uznaje się, że już przeczytałeś i zgodziłeś się na przestrzeganie niniejszej Umowy oraz Zasad korzystania z powiązanego oprogramowania, usług określonych także w innych dokumentach, w tym między innymi w Polityce Prywatności. 

 1. KidiWatch i powiązane usługi 

2.1 Możesz uzyskać naszą aplikację poprzez jej wstępną instalację, pobranie z autoryzowanych stron podmiotów trzecich itp. w momencie, gdy zamierzasz korzystać z naszych usług. Jeśli nie uzyskałeś oprogramowania we wspomniany powyżej sposób, nie możemy zagwarantować, że nieoficjalna wersja oprogramowania może być normalnie używana oraz nie odpowiadamy za poniesione przez Ciebie ewentualne szkody lub straty z tym związane. 

2.2 Możemy opracowywać różne wersje aplikacji dla różnych urządzeń końcowych. Powinieneś uzyskać, pobrać i zainstalować odpowiednią wersję, zgodnie z aktualnym rodzajem Twojego urządzenia. Jeśli nie korzystasz już z naszych usług, możesz odinstalować pobraną aplikację. 

2.3 W celu zapewnienia Użytkownikom jak najlepszych wrażeń i doświadczeń z korzystania z naszych usług, będziemy od czasu do czasu aktualizować lub zmieniać nasze usługi (w tym, ale nie tylko, modyfikować oprogramowania, aktualizować, wprowadzać ulepszenia funkcjonalne,

opracowywać nowe usługi, wymieniać oprogramowania itp.). Możesz zaktualizować odpowiednią wersję w zależności od swoich potrzeb. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszych usług i poprawić jakość usług dla Użytkowników, po częściowej lub pełnej aktualizacji naszych usług lub oprogramowania przypomnimy Ci o tym w odpowiedni sposób, w tym między innymi za pomocą monitów systemowych, ogłoszeń, informacji na stronie internetowej itp. i będziesz mieć prawo wyboru, czy chcesz zaakceptować zaktualizowaną wersję. Jeśli nie, niektóre funkcje naszych usług zostaną ograniczone lub nie będzie możliwości normalnego z nich korzystania. 

2.4 Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie możesz uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do naszych usług ani korzystać z nich w żadnej formie, w tym między innymi w celu adaptacji, powielania, rozpowszechniania, przeszukiwania wertykalnego, inżynierii odwrotnej, tworzenia kopii lustrzanych lub handlu, sprzedaży lub podobnych działań. 

2.5 Aby korzystać z naszych usług, musisz przygotować własne urządzenia końcowe (takie jak telefony komórkowe, tablety itp.). Po otwarciu oprogramowania w urządzeniu końcowym, uznaje się, że skorzystałeś z naszych usług. Aby w pełni korzystać z funkcji oprogramowania, może być konieczne podłączenie urządzenia końcowego do sieci, a Ty musisz pokryć związane z tym koszty, takie jak opłaty za przesyłanie danych, opłaty za dostęp do Internetu lub inne. 

2.6 Udzielamy Użytkownikowi osobistej, niezbywalnej, niewyłącznej, niekomercyjnej, ograniczonej wyłącznie do terytorium Polski licencji na korzystanie z naszych usług i dostęp do nich wyłącznie w sposób dozwolony w niniejszych Warunkach. Zastrzegamy sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach. Za wyjątkiem sytuacji dozwolonych związanych ze standardowym korzystaniem z naszych usług lub w inny sposób dozwolony przez nas na piśmie, licencja niniejsza nie obejmuje praw, o których nie wspominamy w Umowie. Jednocześnie, jeśli nie skorzystamy z któregoś z wyżej wymienionych praw, nie oznacza to zrzeczenia się tego prawa przez nas. 

2.7 Nie musisz się rejestrować podczas korzystania z naszych usług, ale będzie to miało wpływ na główne funkcje lub usługi. Tymczasem, mamy nadzieję, że rozumiesz, że aby lepiej korzystać z naszych usług, chronić bezpieczeństwo Twojego konta, niektóre funkcje i / lub poszczególne usługi (takie jak na przykład usługa komentarzy) będą wymagały podania prawdziwych informacji o tożsamości i zarejestrowania się pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi polskiego prawa przed skorzystaniem z nich. 

2.8 Kidi Communication nie świadczy usług telekomunikacyjnych ani żadnych usług związanych z zapewnieniem komunikacji przy użyciu kart SIM. Kidi Communication może dowolnie zmieniać dostawcę usług telekomunikacyjnych oraz operatora kart SIM bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika. Kidi Communication nie jest operatorem telekomunikacyjnym ani nie dostarcza oraz nie gwarantuje jakości usług telekomunikacyjnych na rzecz Użytkowników. 

2.9 Kidi Communication nie odpowiada za usługi telekomunikacyjne dostarczane przy wykorzystaniu karty SIM oraz nie obciąża Użytkownika opłatami związanymi z korzystaniem przez Użytkownika z karty SIM. Kidi Communication jest podmiotem uprawnionym do numerów przynależnych do kart SIM. Kidi Communication nie odpowiada za jakość połączeń ani komunikacji wysyłanych lub otrzymywanych przez Użytkownika, także przy użyciu karty SIM. Działanie karty SIM, korzystania z połączeń oraz wiadomości może być natychmiast zawieszone lub zakończone w przypadku nieprawidłowego korzystania z tych uprawnień, niezgodnym z ich standardowym użyciem.

2.10 Kidi Communication nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie karty SIM oraz połączeń, brak możliwości przesyłania wiadomości lub innych danych oraz nie odpowiada za wykorzystywaną technologię. Kidi Communication nie udostępnia, nie odsprzedaje usług telekomunikacyjnych na rzecz Użytkowników i nie pobiera opłat z tytułu korzystania przez Użytkowników z kart SIM czy usług telekomunikacyjnych. Kidi Communication pobiera jedynie opłaty za świadczenie własnych usług dotyczących korzystania z aplikacji Kidiwatch oraz innych usług określonych w niniejszej Umowie Użytkownika. Korzystanie z usług i aplikacji Kidiwatch jest możliwe tylko i wyłącznie na terytorium Polski. 

2.11 Model rozliczeń 

2.11.1 Kidi Communication sprzedaje zegarki dla dzieci z GPS. Zegarki są połączone z aplikacją Kidiawatch, która pozwala rodzicom zarządzać zegarkiem i wyświetlać lokalizację, prowadzić wideo rozmowę czy wysyłać wiadomości głosowe. Aplikacja jest dostępna na Androida i iOS. 2.11.2 Kidi Communication prowadzi również sprzedaż miesięcznych subskrypcji na usługi dostarczane przez Kidi Communication, korzystając z aplikacji i pakietów mobilnych. 2.11.3 Model rozliczeń oparty jest na subskrypcji. Subskrypcja jest miesięczna, a Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi w dowolnym momencie. Płatności pobierane są w polskiej walucie lub euro za pośrednictwem Card.com. 

2.11.4. Zasady Subskrypcji: 

 1. a) abonament miesięczny (płatność cykliczna dokonywana kartą) jednego z oferowanych przez Kidi Communication pakietów określonych tutaj: Smartwatch dla dzieci z funkcją dzwonienia i GPS | KidizWatch
 2. b) koszty korzystania z kart SIM nie są płacone przez Użytkownika. Kidi Communication nie obciąża Użytkowika kosztami korzystania z kart SIM. Użytkownik dokonuje subskrypcji w celu uzyskania usług świadczonych przez Kidi Communication i korzystania z aplikacji Kidiwatch; c) Pakiety obejmują usługę, korzystanie z aplikacji i oraz Usług; 
 3. d) Wiadomości tekstowe mogą być przesyłane na inne urządzenia mobilne. Brak jest możliwości wysyłania wiadomości tekstowych na urządzenia stacjonarne oraz brak jest możliwości wykonywania połączeń specjalnych, na numery skrócone oraz premium; 
 4. e) Użytkownik może zrezygnować z usługi w dowolnym momencie (powinien poinformować o tym obsługę klienta Kidi Communication); 
 5. f) Użytkownicy mogą zmieniać pakiety; 
 6. g) Użytkownik nie może włożyć karty SIM do innego urządzenia niż zegarek Kidi Communication; h) Kidi Communication nie świadczy usług telekomunikacyjnych ani żadnych usług związanych z zapewnieniem komunikacji przy użyciu kart SIM i nie pobiera opłat za świadczenie lub odsprzedaż usług telekomunikacyjnych; 
 7. i) Po przekroczeniu wykorzystania pakietów mobilnych Kidi Communication blokuje usługę; j) Użytkownicy mogą korzystać z zegarków wyłącznie na terenie Polski; 
 8. k) Kidi Communication jest właścicielem numerów przynależnych do kart SIM; l) Istnieje również możliwość wykupienia rocznego abonamentu (za pośrednictwem obsługi klienta Kidi Communication); 
 9. m) Kidi Communication może dowolnie zmieniać dostawcę usług telekomunikacyjnych oraz operatora kart SIM bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika; 
 10. n) Kidi Communication nie jest operatorem telekomunikacyjnym ani nie dostarcza oraz nie gwarantuje jakości usług telekomunikacyjnych na rzecz Użytkowników; Kidi Communication nie odpowiada za usługi telekomunikacyjne dostarczane przy wykorzystaniu karty SIM; 
 11. o) Kidi Communication nie gwarantuje, że inna karta SIM będzie umożliwiała prawidłowe działanie zegarka oraz aplikacji, usług dostarczanych przez Kidi Communication. W przypadku chęci

wymiany karty SIM na innego operatora telekomunikacyjnego prosimy o kontakt z Kidi Communication na adres: kontakt@kidizwatch.pl w celu weryfikacji takiej możliwości. 

 1. Konto Użytkownika 

3.1 Nasze usługi zawierają panel rejestracyjny. Masz prawo wybrać kombinację znaków dozwolonych jako swoje konto i ustawić własne hasło, które spełnia określone wymogi bezpieczeństwa. Utworzone konto i hasło stanowią dane uwierzytelniające, umożliwiające zalogowanie się i korzystanie z naszych usług. 

3.2 Przyjmujesz do wiadomości oraz akceptujesz, że założone przez Ciebie konto nie może naruszać przepisów prawa polskiego oraz powiązanych regulacji oraz naszych Warunków, zasad świadczenia usług, a także nie możesz podejmować żadnych działań naruszających interesy krajowe, szkodzących uprawnieniom i interesom innych obywateli oraz naruszających zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, moralność społeczną. Upewnij się, że Twoja nazwa użytkownika, awatar i profil oraz inne informacje o osobach są zgodne z prawem,i nie używaj czyjegoś imienia lub innych danych identyfikujących bez uzyskania uprzedniego wyraźnego i udokumentowanego pozwolenia (w tym, ale nie wyłącznie, podszywanie się pod czyjeś prawdziwe imię i nazwisko, dane identyfikujące, wizerunek itp. w sposób powodujący wprowadzenie w błąd jest zabronione). Nie możesz rejestrować swojego konta w sposób złośliwy, uporczywy, naruszający niniejsze Warunki, powodujący utrudnienia lub blokowanie działania Usług, aplikacji (w tym, ale nie wyłącznie, w postaci częstej i masowej rejestracji itp.). Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji wprowadzonych, dostarczonych przez Ciebie informacji. 

3.3 Tylko Ty możesz mieć dostęp do swojego konta Kidiwatch, zabronione jest przekazywanie, pożyczanie, w jakikolwiek sposób udostępnianie, wynajmowanie, przenoszenie, sprzedawanie lub w inny sposób zezwalanie innym osobom na korzystanie z Twojego konta bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jeśli stwierdzimy lub będziemy mieć uzasadnione podstawy do podejrzeń, że nie byłeś pierwotnie zarejestrowanym użytkownikiem konta, w celu ochrony bezpieczeństwa konta, mamy prawo zawiesić lub zakończyć świadczenie usług na zarejestrowanym koncie lub natychmiast usunąć konto. 

3.4 Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za informacje związane z Twoim kontem oraz za wszystko, co dzieje się w związku z Twoim kontem, w tym między innymi za modyfikację danych, zamieszczone komentarze, płatności i inne działania. Masz obowiązek dbania o bezpieczeństwo swojego konta i niezwłocznego powiadomienia nas, jeśli odkryjesz lub podejrzewasz, że ktoś uzyskał dostęp do Twojego konta bez Twojej zgody

3.5 Jeśli zapomniałeś hasła, możesz postępować zgodnie z udostępnionymi instrukcjami, aby je odzyskać. Chcemy tylko przypomnieć, że preferowane jest korzystanie z weryfikacji numeru telefonu komórkowego, co jest związane z kwestią bezpieczeństwa. Musisz prawidłowo przechowywać swoje konto i hasło i jeśli zostanie ono przechwycone, naruszone, w nieuprawniony sposób odczytane przez jakąkolwiek inną osobę lub utracone w wyniku Twoich działań lub zaniechań, z Twojego powodu lub nieuprawnionych działań osób trzecich, nie ponosimy za to odpowiedzialności. 

3.6 Korzystając ze swojego konta, należy pamiętać o podaniu odpowiednich informacji (takich jak numer konta, hasło, pytania zabezpieczające itp.). Zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz innymi regulacjami prawa polskiego, do korzystania z niektórych funkcji naszych usług może być konieczne wypełnienie prawdziwych informacji dotyczących tożsamości (takich jak uwierzytelnienie tożsamości) i należy zwrócić uwagę na aktualizację odpowiednich informacji w odpowiednim czasie. Jeśli przesłane przez Ciebie dane, dokumenty lub podane przez Ciebie informacje nie spełniają standardów, wymaganych warunków lub są niezgodne z przepisami prawa, mamy prawo odmówić Ci

udostępnienia powiązanych funkcji czy usług i wówczas nie będziesz mógł uzyskać dostępu do naszych Usług ani z nich korzystać. 

3.7 Oprócz rejestracji w Kidiwatch, jesteś również upoważniony do korzystania z innego legalnego oprogramowania, w tym, ale nie tylko, z oprogramowania naszego i / lub naszych partnerów, a także do utworzenia konta, korzystania z tego konta oraz z oprogramowania podmiotów trzecich zarejestrowanych na prawdziwe nazwiska, aby zalogować się i korzystać z Kidiwatch, z wyjątkiem sytuacji, gdy oprogramowanie lub platformy podmiotów trzecich mają ograniczenia lub zakazy w tym zakresie. Kiedy logujesz się za pomocą wyżej wymienionego istniejącego konta, musisz upewnić się, że odpowiednie konto zostało zarejestrowane na prawdziwe imię i nazwisko, tak jak zostało to określone w niniejszej Umowie. 

3.8 Nie tylko możesz logować się i korzystać z Kidiwatch, ale możesz również używać swojego konta do logowania się do innych programów i usług świadczonych przez nasze podmioty powiązane. Przypominamy, że kiedy logujesz się i korzystasz z wyżej wymienionych usług za pomocą swojego konta w Kidiwatch, obowiązuje Cię Umowa Użytkownika i inne warunki umowy z danym dostawcą. 

3.9 Aby zwiększyć widoczność Twoich treści i efektywność dokonywanych przez Ciebie zmian czy udostępniania, jesteśmy upoważnieni oraz uprawnieni do automatycznego udostępniania wszystkich treści utworzonych przez Twoje konto lub odpowiadające mu konto na tym oprogramowaniu / stronie internetowej na innym oprogramowaniu i stronach internetowych obsługiwanych przez nas i / lub nasze podmioty współpracujące. Operacje, które wykonujesz, udostępniach, publikujesz, modyfikujesz i usuwasz na tym oprogramowaniu / stronie internetowej będą zsynchronizowane z innym oprogramowaniem i stronami internetowymi wymienionymi powyżej. Podczas rejestracji lub logowania się w produktach i witrynach internetowych obsługiwanych przez nas i/lub nasze podmioty powiązane (jeśli istnieją) za pomocą zarejestrowanego konta lub konta użytkownika oprogramowania podmiotów trzecich, należy przestrzegać Umowy użytkownika oprogramowania i witryny oraz innych warunków umowy. 

3.10 Po zakończeniu rejestracji, logowania oraz uzasadnionej i koniecznej weryfikacji tożsamości w Kidiwatch, możesz w każdej chwili przeglądać i modyfikować podane przez Ciebie dane, w tym dane osobowe. Możesz nie być w stanie zmienić początkowych informacji rejestracyjnych i innych informacji weryfikacyjnych podanych podczas rejestracji ze względu na bezpieczeństwo i względy weryfikacji tożsamości (takie jak usługi odzyskiwania konta lub hasła itp.). Możesz poprosić o usunięcie swojego konta, a my udzielimy Ci pomocy po przeprowadzeniu uzasadnionej i niezbędnej weryfikacji Twojej tożsamości, statusu bezpieczeństwa, informacji o urządzeniu itp. z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa i regulacje stanowią inaczej. 

3.11 Aby móc w pełni wykorzystać nasze zasoby w zakresie kont użytkowników, jeśli nie zalogujesz się po raz pierwszy po dokonanej przez Ciebie rejestracji lub nie używałeś swojego konta przez ponad sześć miesięcy, mamy prawo usunięcia Twojego konta. 

 1. Ochrona danych osobowych Użytkowników 

Współpracujemy z Tobą, aby chronić Twoje dane osobowe (które mogą zidentyfikować Użytkownika samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami). Dla nas ochrona danych osobowych użytkowników jest jedną z podstawowych zasad. Aby zapewnić Ci lepszą obsługę i odpowiednie wsparcie techniczne, możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych (w tym m.in. imienia i nazwiska, numeru telefonu, informacji o lokalizacji itp.) podczas korzystania z Kidiwatch. W celu ochrony Twoich danych osobowych będziemy używać technologii szyfrowania, anonimizacji, innych środków technicznych oraz środków bezpieczeństwa kompatybilnych, zgodnych z usługami i

oprogramowaniem Kidiwatch. Dalsze informacje w jaki sposób m.in. chronimy, wykorzystujemy Twoje dane użytkownika zostały określone w Polityce prywatności. 

 1. Kodeks postępowania Użytkownika 

5.1 Wymagania dotyczące zachowania się Użytkowników. 

Jesteś odpowiedzialny za wszystko, co wydarzy się w związku z Twoim kontem podczas korzystania z naszych usług. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych za pośrednictwem Usług lub w inny sposób dozwolonych przez nas na piśmie, licencja użytkownika nie obejmuje prawa do: 

5.1.1 Korzystania z jakichkolwiek wtyczek, systemów lub narzędzi stron trzecich, które nie są autoryzowane lub licencjonowane przez nas, w celu zakłócania, niszczenia, modyfikowania lub wywierania wpływu na normalne, standardowe działanie naszych usług. 

5.1.2 Wykonywania jakichkolwiek czynności, które naruszają nasze usługi oraz które zagrażają bezpieczeństwu sieci komputerowej, w tym między innymi: 

(1) Nielegalny dostęp do sieci innych osób, zakłócanie normalnego funkcjonowania sieci innych osób, kradzież danych sieciowych oraz inne działania zagrażające bezpieczeństwu sieci; 

(2) Dostarczanie programów i narzędzi specjalnie zaprojektowanych do ingerencji w sieć, zakłócania normalnych funkcji sieciowych i środków ochrony, wykradania danych sieciowych itp.; 

(3) Jesteś świadomy, że inne osoby są zaangażowane w działania, które zagrażają bezpieczeństwu sieci, a mimo to nadal korzystasz, udostępniasz, świadczysz pomoc w zakresie wsparcia technicznego, promocji reklam, rozliczania płatności itp; 

(4) Korzystanie z nieautoryzowanych danych lub uzyskiwanie dostępu do nieautoryzowanych serwerów/kont; 

(5) Wchodzenie bez zezwolenia do publicznych sieci komputerowych lub systemów komputerowych innych osób oraz usuwanie, modyfikowanie i zwiększanie ilości przechowywanych informacji; 

(6) Bez pozwolenia podejmowanie prób, wykrywanie, skanowanie, testowanie słabych punktów systemu lub sieci Kidiwatch lub podejmowanie inne działań, które naruszają bezpieczeństwo sieci; 

(7) Podejmowanie prób ingerowania lub zakłócanie normalnego działania systemu lub strony internetowej Kidiwatch, celowe rozprzestrzenianie złośliwego oprogramowania lub wirusów, oraz podejmowanie innych działań, które zakłócają lub zaburzają normalne funkcjonowanie sieciowych usług informacyjnych; 

(8) Fałszywe nazwy pakietów TCP / IP lub nazwy częściowe; 

(9) Odtwarzanie kodu źródłowego, dezasemblacja, kompilacja lub inne próby poznania kodu źródłowego naszych usług; 

(10) Złośliwe rejestrowanie kont w naszych usługach, w tym, ale nie tylko, częste i masowe rejestrowania; 

(11) Naruszania przepisów prawa, niniejszej Umowy, naszych zasad, warunków korzystania z usług oraz podejmowania innych działań naruszających prawa i interesy innych osób;

(12) Korzystanie z karty SIM dołączonej do urządzenia z innego urządzenia niż zakupiony zegarek KidiZ Watch. 

5.1.3 Jeżeli mamy powody sądzić, że Twoje działania naruszają lub mogą naruszyć postanowienia powyższej Umowy, możemy to ocenić i rozpatrzyć niezależnie, a także mamy prawo zakończyć świadczenie usług dla Ciebie bez uprzedzenia i podjąć związane z tym działania prawne. 

5.2 Specyfikacja treści 

5.2.1 Po zakończeniu rejestracji zgodnie warunkami świadczenia usług, regulaminem, możesz zalogować się do Kidiwatch za pomocą swojego zarejestrowanego konta lub konta na naszej platformie partnerskiej, aby publikować treści, śledzić komentarze itp. 

5.2.2 Dążymy do tego, aby udostępnianie informacji i komentarzy było ustandaryzowane, racjonalne, przyjazne i wysokiej jakości. Promując rozwój udostępniania informacji, komunikacji interaktywnej i działalności związanej z zamieszczaniem komentarzy, będziemy nadal wzmacniać odpowiednie możliwości zarządzania bezpieczeństwem informacji, poprawiać samodyscyplinę w zakresie udostępniania informacji i zamieszczania komentarzy oraz skutecznie wypełniać obowiązki społeczne, obyczajowe przestrzegać polskich przepisów i regulacji, szanować uzasadnione prawa i interesy obywateli oraz porządek społeczny. 

5.2.3 Treści, które komentujesz, udostępniasz i zamieszczasz, powinny być weryfikowane przez Ciebie czy są zgodne z tymi wymogami, takimi jak prawo, przepisy, porządek społeczny, moralność społeczna, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, interesy narodowe, uzasadnione prawa i interesy obywateli, zwyczaje moralne i autentyczność informacji itp. Zgadzasz się i zobowiązujesz się, że nie będziesz pisać, przygotowywać, udostępniać, kopiować, publikować ani rozpowszechniać następujących informacji, które są zabronione przez prawo, przepisy oraz ww. warunki: 

(1) Przeciwko podstawowym zasadom ustanowionym przez Konstytucję; 

(2) Stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego; 

(3) Zagrażające zdrowiu publicznemu, 

(4) Wspierające terroryzm i ekstremizm; 

(5) Wspierające i podżegające do nienawiści i dyskryminacji. 

5.3 Stworzyliśmy platformę publicznego zgłaszania skarg i zażaleń. Możesz złożyć do nas skargę zgodnie z naszym udostępnionym systemem zgłaszania skarg, takich jak wszelkiego rodzaju nielegalne działania, nielegalne działania komunikacyjne, nielegalne i szkodliwe informacje itp. Niezwłocznie przyjmiemy i rozpatrzymy Twoje zgłoszenie aby wspólnie stwarzać przyjazne użytkownikom środowisko sieciowe. 

6.Specyfikacja zawartości informacyjnej 

6.1 Bez naszej pisemnej zgody, nie możesz upoważniać, zezwalać ani pomagać osobom trzecim w podejmowaniu następujących działań związanych z treściami informacyjnymi zawartymi w naszych usługach na podstawie niniejszej Umowy:

(1) Kopiowanie, pobieranie i wykorzystywanie treści informacyjnych z Kidiwatch w celach komercyjnych, w tym między innymi w celu reklamy, zwiększenia czytelnictwa i liczby odsłon; 

(2) Edytowania, zmiany, ingerencję w układ treści informacji z Kidiwatch bez pozwolenia i wyświetlania ich na innych kanałach niż strona źródłowa naszych usług; 

(3) Przyjmowania, przechwytywania metod identyfikacji, w tym między innymi wszelkich form specjalnej identyfikacji, kodów itp. w celu pomocy osobom trzecim lub robienia tego na własną rękę, aby wpłynąć na zawartość informacyjną naszych usług, takich jak kierowanie odczytami, przekazywanie i przechwytywanie naszego ruchu w sieci, aktywności użytkowników itd; 

(4) Inne nielegalne działania mające na celu uzyskanie lub wykorzystanie treści, informacji, danych z Kidiwatch. 

6.2 Za naszą pisemną zgodą, Twoje działania, które udostępniają i przekazują treści informacyjne z Kidiwatch powinny spełniać następujące warunki: 

(1) Istotne dane uzyskane w wyniku indeksowania i statystyk, takie jak kluczowe słowa, współczynniki trafień, kategorie, wyszukiwania, trafienia, odczyty itp. bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, nie mogą być w żaden sposób upubliczniane, udostępniane ani ujawniane osobom trzecim. 

(2) Nie możesz wprowadzać żadnych zmian na stronach źródłowych naszych usług, w tym między innymi na stronie głównej (stronie profilu) i w systemie reklamowym. Nie wolno również utrudniać, wstawiać, pop up, itp. w jakiejkolwiek formie do wyświetlania stron źródłowych naszych usług; 

(3) Należy podjąć bezpieczne, skuteczne i określone środki w celu zapobieżenia nielegalnemu pozyskiwaniu treści informacji z naszych usług przez osoby trzecie w jakiejkolwiek formie, w tym między innymi za pomocą programów typu “spider”; 

(4) Nie należy wykorzystywać odpowiednich treści danych do celów wykraczających poza zakres naszego pisemnego zezwolenia, takich jak sprzedaż i wykorzystanie komercyjne, ujawnianie, udostępnianie lub zezwalanie osobom trzecim na wykorzystanie w jakikolwiek sposób; 

(5) Udostępnianie, przekazywanie i kopiowanie zawartości informacji o naszych usługach osobom trzecim powinno odbywać się wyłącznie zgodnie z kodeksami i standardami ustanowionymi przez nas. 

 1. Niewłaściwe postępowanie 

7.1 W przypadku naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy lub innych warunków korzystania z Usługi, mamy prawo do niezależnej oceny i podjęcia takich środków, jak wcześniejsze ostrzeżenia, odmowa publikacji, natychmiastowe zaprzestanie przesyłania informacji, usunięcie dalszych działań, zakaz wypowiadania się w okresach krótkoterminowych oraz ograniczenie niektórych lub wszystkich funkcji konta aż do jego trwałego zamknięcia. Mamy prawo do przetwarzania Twoich oraz innych danych w celu dokonania weryfikacji i podejmowania decyzji o wznowieniu działania konta użytkownika w zależności od aktualnej sytuacji. Będziemy zgłaszać informacje o podejrzeniach naruszenia praw i przepisów oraz o podejrzeniach popełnienia przestępstwa odpowiednim organom zgodnie z prawem oraz współpracować z odpowiednimi organami w celu przeprowadzenia dochodzenia. 

7.2 Jeśli Użytkownik naruszy postanowienia niniejszej Umowy lub innych warunków świadczenia usług i doprowadzi do złożenia skargi przez osoby trzecie lub roszczenie sądowe,

ponosi on za to wyłączną odpowiedzialność. Jeśli my i nasze podmioty współpracujące wypłacimy odszkodowanie jakiejkolwiek osobie trzeciej lub zostaniemy ukarani przez organ administracji państwowej lub inny uprawniony organ z powodu Twojego nielegalnego działania naruszającego prawo lub zasady Umowy, jesteś zobowiązany do pokrycia w pełni nam i podmiotom powiązanym, współpracującym wszelkich poniesionych strat. 

7.3 Kidiwatch szanuje i chroni prawa użytkowników do własności intelektualnej, reputacji, nazwiska, prywatności i innych praw. Użytkownik musi zagwarantować, że teksty, zdjęcia, filmy, nagrania wideo, nagrania dźwiękowe, linki itp. zamieszczane podczas korzystania z naszych usług nie naruszają praw osób trzecich do własności intelektualnej, praw autorskich oraz praw pokrewnych, reputacji, nazwy, prywatności, innych praw i interesów. W przeciwnym razie mamy prawo do usunięcia treści, co do których istnieje domniemanie, że naruszają te prawa, po otrzymaniu powiadomienia od podmiotów praw lub stron powiązanych. Jeśli my i nasze podmioty stowarzyszone, współpracujące poniesiemy jakiekolwiek straty (w tym ekonomiczne, związane z reputacją firmy itp.) z powodu Twoich czynów niedozwolonych, jesteś zobowiązany do zrekompensowania nam i podmiotom stowarzyszonym, współpracującym wszelkich poniesione przez nas strat. 

8.Zmiany w usługach, przerwy w ich świadczeniu i rozwiązanie umowy 

8.1 Mamy nadzieję, że rozumiesz, iż nasze usługi są świadczone zgodnie z istniejącymi technologiami i warunkami. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Ci ciągłość i bezpieczeństwo usług. Nie możemy jednak przewidzieć ani zapobiec innym zagrożeniom, które mogą spowodować przerwy w świadczeniu usług, niemożność korzystania z naszych usług oraz inne straty i zagrożenia w dowolnym czasie, w tym między innymi siły wyższej, wad sieci, usług osób trzecich, stron internetowych osób trzecich i innych. 

8.2 Aby sprostać potrzebom bezpieczeństwa działania platformy, usług, aplikacji w zależności od konkretnych warunków, mamy prawo do określania ustawień i zakresu usług/funkcji, modyfikowania, przerywania, zawieszania lub zakończenia naszych usług. 

 1. Reklamy 

9.1 Podczas korzystania z naszych usług, możemy przesyłać Ci odpowiednie informacje, reklamy lub usługi brandingowe, reklamowe a także wyświetlać informacje komercyjne i promocyjne lub informacje (w tym informacje komercyjne lub niekomercyjne) pochodzące, zamieszczane w naszym oprogramowaniu, aplikacji, platformie i związane z i/lub zewnętrznymi sprzedawcami, partnerami na Kidiwatch. 

9.2 Podczas korzystania z Kidiwatch, będziemy wyświetlać reklamy zautomatyzowane dostosowane do preferencji, zainteresowań, itp. Użytkownik może wyłączyć reklamy zautomatyzowane w ustawieniach Kidiwatch. Jeśli to zrobisz, reklamy, które widzisz, pozostaną bez zmian, ale zmniejszy się liczba reklam dostosowanych do Twoich aktywności. Możesz przeczytać więcej na ten temat w Polityce Prywatności. 

9.3 Będziemy reklamować i promować związane z tym obowiązki zgodnie z prawem, a Użytkownik powinien ocenić autentyczność i wiarygodność informacji o reklamie lub promocji i być za to odpowiedzialny. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w przepisach ustawowych i wykonawczych, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zakupy, transakcje, szkody lub straty poniesione w związku z reklamą lub informacjami promocyjnymi, a my nie ponosimy za to odpowiedzialności.

 1. Własność intelektualna 

10.1 Prawa własności intelektualnej, prawa autorskie dotyczące treści udostępnianych w ramach naszych usług (w tym, lecz nie wyłącznie, oprogramowania, technologii, programów, stron internetowych, tekstów, zdjęć, obrazów, materiałów audio, wideo, grafik, układów graficznych, dokumentów elektronicznych itp. ) należą do nas. Prawa autorskie, prawa patentowe i inne prawa własności intelektualnej do oprogramowania, za pomocą którego świadczymy usługi, również należą do nas. Bez naszej zgody nikt nie może wykorzystywać zawartości naszych serwisów (w tym między innymi monitorować, powielać, rozpowszechniać, wyświetlać, tworzyć kopii lustrzanych, przesyłać, pobierać za pomocą jakichkolwiek programów lub urządzeń typu robot lub spider). 

10.2 Zamieszczone teksty, zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe itp. udostępniane podczas korzystania z naszych usług są oryginalnie stworzone przez Użytkownika lub prawnie dozwolone. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści przesyłanych lub umieszczanych przez Ciebie za pośrednictwem Kidiwatch należą do Ciebie lub właściciela oryginalnych praw autorskich. 

10.3 W celu ciągłego ulepszania i świadczenia lepszych usług, zgadzasz się i potwierdzasz, że treści, które przesyłasz, publikujesz, transmitujesz lub rozpowszechniasz (w tym między innymi teksty, zdjęcia, obrazy, audycje lub muzyka, dźwięk, dialogi w filmach i / lub audycjach), (dalej łącznie: „Treści”), w naszych usługach mogą być wykorzystywane przez nas, nasze spółki, podmioty powiązane, stowarzyszone, kontrolowane następców prawnych, i udzielasz nam prawa korzystania z tych Treści (licencji) bezpłatnie, na terytorium wszystkich państw na świecie, w sposób nieograniczony w czasie, niewyłączny, z możliwością przeniesienia, udzielenia dalszej licencji (sub-licencji) na wszelkich polach eksploatacji i poziomach, w tym, ale nie ograniczone do, prawa do reprodukcji, transmisji sieci informacyjnej, adaptacji, kompilacji, modyfikacji, tłumaczenia, praw pochodnych, występów i wyświetlania. Zakres wykorzystania obejmuje, ale nie jest ograniczony do obecnych lub innych stron internetowych, aplikacji, produktów lub urządzeń końcowych itp. Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że przyznanie powyższych praw obejmuje następujące prawa i licencje: treści, wszelkie promocje, reklamy i / lub powiązany marketing związany z Kidiwatch i / lub marką firmy i opracowane treści w inny sposób (w całości lub w części). Wyrażasz zgodę na to, że powyższe prawa obejmują dozwolone użycie, reprodukcję, wyświetlanie, przekazywanie wizerunku, portretu, nazwiska, znaku towarowego, znaku usługowego, marki, nazwy, logo, logo firmy i innych materiałów, itp. 

10.4 Użytkownik wyraża zgodę na upoważnienie nas do działania we własnym imieniu lub powierzenia profesjonalnej stronie trzeciej działań mających na celu przeciwdziałanie naruszeniom praw własności intelektualnej, które użytkownik przesyła i publikuje, w tym między innymi: monitorowanie naruszeń, wysyłanie listów ochronnych, składanie pozwów sądowych lub do arbitrażu, mediacji, pojednania itp. 

10.5 Zapewniamy wsparcie techniczne dla rozwoju i działania Kidiwatch i posiadamy wszelkie prawa w zakresie dozwolonym przez prawo i przepisy do wszelkich danych i informacji powstałych podczas rozwoju i działania naszych usług. 

 1. Zastrzeżenia 

11.1 Na nasze usługi mogą mieć wpływ lub zakłócać je różne czynniki, a my nie możemy zagwarantować (w tym, ale nie wyłącznie), że: 

11.1.1 Usługi zewnętrzne są w pełni dostosowane do wszystkich wymagań użytkownika;

11.1.2 Nasze usługi są nieprzerwane, terminowe, bezpieczne, niezawodne lub wolne od błędów; wszelkie oprogramowanie, usługi lub inne materiały otrzymane od nas spełniają Twoje oczekiwania; 

11.1.3. Wszelkie błędy w naszych usługach zostaną skorygowane. 

11.2 Jeśli istnieją podejrzenia o wyłudzenie lub inne informacje sieciowe związane z własnością, hasła do kont, reklamy lub promocje, prosimy o poważne rozważenie i podjęcie decyzji, nie bierzemy odpowiedzialności za zyski, reputację firmy, utratę danych lub inne materialne lub niematerialne straty, które poniosłeś. 

11.3 Podczas korzystania z naszych usług możesz napotkać czynniki takie jak siła wyższa (oznacza to obiektywne zdarzenia, których nie można przewidzieć, przezwyciężyć ani uniknąć), w tym między innymi klęski żywiołowe (takie jak powodzie, trzęsienia ziemi, tajfuny itp.), działania rządowe, wojny, strajki, zamieszki itp. Jeśli tak się stanie, postaramy się naprawić je na czas, tak szybko jak to możliwe, natomiast straty spowodowane siłą wyższą, będziemy zwolnieni z odpowiedzialności w zakresie określonym przepisami prawa. 

11.4 Uzyskujemy prawo do postępowania z nielegalnymi treściami zgodnie z niniejszą Umową. Prawo to nie stanowi naszego obowiązku ani zobowiązania. Nie możemy zagwarantować, że znajdziemy nielegalne działania na czas i odpowiednio się nimi zajmiemy. 

11.5. W odniesieniu do naszych usług nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani warunków, w tym między innymi gwarancji dostępności handlowej, przydatności do określonych zastosowań itp. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ryzyko związane z korzystaniem z Kidiwatch. 

11.6 Niniejsza Umowa ma na celu zapewnienie zgodności z prawem i przepisami krajowymi, utrzymanie porządku społecznego oraz ochronę uzasadnionych praw i interesów innych osób, dołożymy wszelkich starań, aby w ramach swoich możliwości wydawać oceny zgodne z odpowiednimi przepisami i regulacjami, jednak nie gwarantuje to, że nasze oceny są całkowicie zgodne z ocenami organów sądowych i administracyjnych, jeśli tak, to wyłącznie Ty musisz ponieść konsekwencje. 

11.7 W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, karne, uboczne, specjalne, w tym straty poniesione podczas korzystania z naszych usług. Bez względu na przyczynę, pełna odpowiedzialność, jaką weźmiemy na siebie, nigdy nie przekroczy kosztów (jeśli takie były), jakie zapłaciłeś nam za korzystanie z naszych usług w okresie bycia Użytkownikiem (subskrypcji). 

12.Umowy szczególne dotyczące usług pojedynczych i usług osób trzecich 

12.1 Nasze usługi zawierają informacje lub linki do treści informacyjnych uzyskanych przez Kidiwatch w różny legalny sposób, a także inne pojedyncze usługi legalnie obsługiwane przez nas i/lub nasze podmioty stowarzyszone. Niektóre usługi indywidualne mogą wymagać od Ciebie zaakceptowania specjalnie w tym celu sformułowanych umów lub innych zasad, które wiążą Ciebie i dostawcę usług indywidualnych, jeśli to konieczne, te umowy i zasady są Ci przekazywane w widoczny sposób, gdy planujesz korzystać z wyżej wymienionych usług, abyś mógł się z nimi zapoznać i wyrazić na nie zgodę. Po rozpoczęciu korzystania z powyższych usług uznaje się, że użytkownik akceptuje ograniczenia wynikające z odpowiednich umów i regulaminów dotyczących poszczególnych usług. Jeżeli warunki korzystania nie są wskazane, lub “stały”, “nieskończony” lub “nieograniczony”, wówczas warunki korzystania z tych produktów lub usług są od daty rozpoczęcia korzystania z produktu lub usługi do daty, kiedy produkt lub usługa jest wyłączona w Kidiwatch.

12.2 Kiedy korzystasz z naszych usług świadczonych przez osoby trzecie na rzecz Kidiwatch, oprócz przestrzegania niniejszej umowy i odpowiednich zasad od nas, może być również konieczne wyrażenie zgody i przestrzeganie umowy, polityki prywatności i odpowiednich zasad osoby trzeciej. Jeśli spór, strata lub szkoda spowodowana przez oprogramowanie osoby trzeciej i powiązane usługi jest rozwiązywana przez Ciebie i osobę trzecią, nie ponosimy odpowiedzialności za Ciebie i osobę trzecią. 

 1. Warunki korzystania z usług przez osoby niepełnoletnie 

13.1 Jeśli użytkownik jest osobą niepełnoletnią poniżej 18 roku życia, powinien uważnie przeczytać niniejszą umowę pod nadzorem i kierownictwem opiekuna oraz uzyskać możliwą do zweryfikowania zgodę rodzica lub opiekuna prawnego przed skorzystaniem z naszych usług. 

13.2 Przywiązujemy wagę do ochrony danych osobowych osób poniżej 18 roku życia, osoby niepełnoletnie powinny zwiększyć swoją świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i traktować je poważnie podczas wypełniania danych osobowych, a także korzystać z naszych usług zgodnie z instrukcjami opiekunów. 

13.3 Osoby niepełnoletnie rozumieją, że w przypadku naruszenia przepisów prawa i regulacji lub treści niniejszej umowy, zarówno użytkownik, jak i jego opiekun poniosą wszelką odpowiedzialność prawną, jaka może powstać. 

13.4 Specjalne wskazówki dla niepełnoletnich użytkowników: 

13.4.1 Nastolatki korzystają z naszych usług pod nadzorem swoich opiekunów i powinny nauczyć się korzystać z Internetu w rozsądnym zakresie, unikać korzystania z wirtualnego Internetu oraz mieć dobre intencje podczas surfowania po sieci. 

13.5 Aby lepiej chronić prawo do prywatności osób niepełnoletnich, musimy przypomnieć Ci, abyś uważał na zamieszczanie treści zawierających materiały dla osób niepełnoletnich. Po ich udostępnieniu uznaje się, że zgadzasz się, aby nasze usługi wyświetlały informacje o osobach niepełnoletnich, portrety, dźwięki itp. A także zezwala nam na wykorzystanie i przetwarzanie treści dotyczących osób nieletnich zgodnie z niniejszą Umową. 

 1. Inne 

14.1 Umowa, która została zawarta, wchodzi w życie, jest realizowana i rozstrzyganie sporów podlega prawu polskiemu. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne lub niewykonalne ze względu na sprzeczność z prawem polskim, warunki te zostaną ponownie przeanalizowane w sposób jak najbardziej zbliżony do pierwotnych postanowień umowy, a pozostałe postanowienia umowy pozostaną w pełnej mocy. 

14.2 W przypadku jakichkolwiek sporów w związku z niniejszą umową, obie strony powinny spróbować rozwiązać je w drodze przyjaznych negocjacji; jeśli się to nie uda, zgadzasz się, że odpowiednie spory zostaną przekazane do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny z siedzibą w Warszawie. 

14.3 Aby zapewnić Ci lepsze usługi, nasze usługi będą od czasu do czasu aktualizowane i zmieniane ze względu na krajowe prawo i przepisy oraz zmiany polityki, będziemy odpowiednio modyfikować niniejszą umowę, a zmiany te staną się częścią niniejszej Umowy. Jeśli zostanie ona zaktualizowana, wydamy zaktualizowaną wersję Kidiwatch i powiadomimy Cię o zaktualizowanej treści zanim zaktualizowane warunki wejdą w życie, wtedy będziesz mógł poznać najnowszą wersję tej umowy na

czas. Możesz również sprawdzić najnowszą wersję “Warunków umowy” na stronie ustawień oprogramowania. Jeśli nadal korzystasz z naszych usług, zgadzasz się na zaakceptowanie treść tej zmienionej umowy. Będziesz miał prawo także rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów związanych z samym rozwiązaniem umowy, w wyłączeniem wykorzystanych lub zamówionych już kosztów subskrypcji, jeżeli nie zgadzasz się na jej nowe warunki zgodnie z okresem wypowiedzenia umowy wynoszącym 30 dni. Poinformuj nas o tym i wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu. Jeżeli nie wypowiesz umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia wynoszącym 30 dni to oznacza to, akceptujesz zmiany i od tej pory jesteś związany umową ze zmianami. 

Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia do zmienionych warunków umowy, masz 30 dni na jej rozwiązanie, ale możesz to także uczynić szybciej przez zaprzestanie logowania się lub korzystania z naszych usług. Jeżeli nadal będziesz się logował lub korzystał z nich, uznaje się, że przyjąłeś do wiadomości i zaakceptował zmienione warunki umowy. Jednakże w terminie 30 dni nadal przysługuje Ci prawo rozwiązania umowy. Poinformuj nas o skorzystaniu z tego prawa i wówczas nie będziesz związany nowymi warunkami a umowa rozwiąże się zgodnie z terminem wypowiedzenia wynoszącym 30 dni. 

14.4 Nagłówki w niniejszej umowie służą wyłącznie ułatwieniu czytania i nie mają wpływu na znaczenie ani interpretację jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy. 

14.5 Obie strony są niezależnymi stronami i w żadnym wypadku niniejsza Umowa nie stanowi jakiejkolwiek formy wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub warunku reprezentacji lub udziału w użytkowniku, ani też strony nie pozostają w stosunku agenta, spółki, joint venture lub stosunku pracy. Odpowie 

Copyright© 2022 Kidi Communication sp. z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone